הופסקו עבורך ההפקדות לפנסיה?

הופסקו עבורך
ההפקדות לפנסיה?

סיימת לעבוד? התחלת עבודה חדשה?
כדאי לך לצפות בסרטון הזה:

סיימת לעבוד? התחלת עבודה חדשה?
כדאי לך לצפות בסרטון הזה:

מתוך דאגה לזכויותיך, חשוב לנו לעדכן כי בעקבות הפסקת עבודתך, לא בוצעו הפקדות לקרן הפנסיה במשך 30 ימים.
במידה ובינתיים התחלתם עבודה חדשה – אנו מאחלים לכם הצלחה רבה, ומחכים להמשיך ולהשתמע בעתיד.  

במידה ולא התחלתם עבודה חדשה, לידיעתכם – הפסקת תשלומים בקרן הפנסיה לתקופה העולה על 5 חודשים רצופים תגרום לפגיעה בכיסוי הביטוחי שלכם בתור עמיתים בקרן הפנסיה.

  • אם חלילה וחס יארע לך אירוע נכות במהלך התקופה שעד למועד חידוש ההפקדות (גם אם תגיש תביעה לאחר מועד חידוש ההפקדות) הקרן לא תכסה אירוע שכזה
  • הפסקת הכיסוי הביטוחי תביא לספירה מחדש של תקופת האכשרה**, כך שגם אם יחודשו ההפקדות בגינך לקרן, לא תהיה זכאי במשך חמש שנים לכיסוי ביטוחי בגין נכות הנובעת ממחלה שחלית בה בעבר, או תחלה בה לפני חידוש ההפקדות, גם אם הפכת חלילה לנכה כתוצאה מאותה מחלה לאחר חידוש ההפקדות
  • במועד שבו תחזור לעבוד / להפקיד כספים בקרן הפנסיה יתכן ותידרש למלא הצהרת בריאות חדשה*** (שעשויה להביא לסירוב לקבל אותך שוב כעמית בקרן הפנסיה, או להחלטה לקבל אותך בתנאים מגבילים)
  • גובה הקצבה המשולמת לשארים, במקרה של פטירה חלילה וחס, יהיה נמוך באופן משמעותי ביותר לעומת הכיסוי שמוענק לעמית פעיל. לכן, חשוב לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופה של "בין עבודות", שבה אין לך הכנסות המבוטחות בקרן הפנסיה. במידה ולא תפעל באופן מיידי, יפגע הכיסוי הביטוחי שלך באופן בלתי הפיך!

לכן, אם עדיין לא התחלתם עבודה חדשה או שאתם בתקופה של "בין עבודות", בה אין לכם הכנסות המבוטחות בקרן הפנסיה ועל מנת להימנע מפגיעה בזכויותיכם, אנו ממליצים לכם להבטיח את המשך הכיסוי הביטוחי ע"י תשלום לשמירת הכיסוי הביטוחי בלבד או כעמית עצמאי באמצעות תשלום ישירות למנורה מבטחים.

כדי למנוע אי נעימות מאוחר יותר, אנו ממליצים לפנות אלינו בהקדם ונשמח לעזור בהסדרת הזכויות

להשארת פרטים:

נגישות |


* אם הודעת לקרן הפנסיה כי בחרת לקצר את תקופת ארכת הביטוח (לארבעה חודשים או שלושה חודשים) – תחול הפגיעה האמורה מתום התקופה המקוצרת בה בחרת.
** תקופת אכשרה – תקופה בת 60 חודשים במעמד עמית פעיל (עמית שמופקדים בגינו דמי גמולים שוטפים לקרן, ללא הפסקות העולות על שלושה חודשים רצופים או חמישה חודשים רצופים, לפי הענין). קרן הפנסיה אינה רשאית לשלם פנסיה לעמית או לשאיריו במקרה של אירוע נכות או פטירה חו"ח שאירע לפני תום תקופת האכשרה והנובע ממחלה שקדמה למועד הצטרפות העמית לקרן או למועד חידוש ההפקדות אחרי הפסקה כאמור, לפי המאוחר.
*** לאחר הפסקה העולה על 5 חודשים (או תקופה קצרה יותר שבה בחרת והודעת עליה לקרן) תידרש הצהרת בריאות.