logo-menora-betach-shefshar

מטריה TOP

בהתאמה לרואי חשבון
הרכיב הנוסף לפנסיה מושלמת!

רכישת כיסוי ביטוחי באמצעות מטריה TOP , המעניקה לרואי החשבון השלמה איכותית לפנסיית הנכות והגדרה עיסוקית במקרה של אובדן כושר עבודה.

מטריה TOP כוללת:

 • כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק ספציפי
 • כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק לתקופת האכשרה בקרן הפנסיה
 • כיסוי לסכומים מקוזזים מתשלום הקרן על ידי גורם ממשלתי

בנוסף ניתן לשפר את הכיסוי עם 3 הרחבות:

פרנצ'יזה, הצמדת הפיצוי החודשי למדד לחמש שנים.
הגדלת תגמולי ביטוח ב- 2%/1% לבחירה בכיסוי מובנה שחרור גם מתשלום פרמיה לפוליסת המטריה וגם מההפקדות לקרן הפנסיה.
הגדלת שכר עד 15% מממוצע השכר השנתי ללא חיתום!

לשכת רואי החשבון בשיתוף מנורה מבטחים השיגו עבורך מגוון הטבות:

 • דמי ניהול בהתאמה אישית מבין חלופות
 • שנת חברות ראשונה בלשכה – חינם!
 • הטבות גם לבני המשפחה מקרבה ראשונה*
 • פגישה אישית ללא עלות לתכנון פנסיוני עבורך ועבור משפחתך
רוצים לשמוע עוד?

בטח שאפשר!

לקבלת פרטים והצעה ייחודית: 

logo-menora-betach-shefshar

מטריה TOP

בהתאמה לרואי חשבון
הרכיב הנוסף לפנסיה מושלמת!

רכישת כיסוי ביטוחי באמצעות מטריה TOP , המעניקה לרואי החשבון השלמה איכותית לפנסיית הנכות והגדרה עיסוקית במקרה של אובדן כושר עבודה.

מטריה TOP כוללת:

 • כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק ספציפי
 • כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק לתקופת האכשרה בקרן הפנסיה
 • כיסוי לסכומים מקוזזים מתשלום הקרן על ידי גורם ממשלתי

בנוסף ניתן לשפר את הכיסוי עם 3 הרחבות:

פרנצ'יזה, הצמדת הפיצוי החודשי למדד לחמש שנים.
הגדלת תגמולי ביטוח ב- 2%/1% לבחירה בכיסוי מובנה שחרור גם מתשלום פרמיה לפוליסת המטריה וגם מההפקדות לקרן הפנסיה.
הגדלת שכר עד 15% מממוצע השכר השנתי ללא חיתום!

לשכת רואי החשבון בשיתוף מנורה מבטחים השיגו עבורך מגוון הטבות:

 • דמי ניהול בהתאמה אישית מבין חלופות
 • שנת חברות ראשונה בלשכה – חינם!
 • הטבות גם לבני המשפחה מקרבה ראשונה*
 • פגישה אישית ללא עלות לתכנון פנסיוני עבורך ועבור משפחתך

רוצים לשמוע עוד?
בטח שאפשר!

לקבלת פרטים והצעה ייחודית: 


 

התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של פוליסת מטריה TOP, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

* הטבות לבני משפחה (מדרגה ראשונה), יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

נגישות |

נגישות |


*התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של פוליסת מטריה TOP